top


Strona główna / O nas / Statut
Statut
Statut Koła Naukowego SIZ
piątek, 17 lutego 2012 00:00

STATUT
Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania

Art. 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Wprowadzenie
Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania studenckiego Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania.
§ 2.
Nazwa
1.    Koło działa pod nazwą Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania, przy Katedrze Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
§ 3.
Podstawa prawna działalności
1.    Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem powołanym z inicjatywy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na czas nieokreślony.
2.    Koło działa zgodnie ze Statutem Koła.
3.    Opiekunem naukowym Koła jest pracownik naukowy Katedry Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w liczbie 1-2 osób, o ile wyrazi na to zgodę.
§ 4.
Obszar działalności
1.    Siedzibą Koła jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
2.    Koło ma prawo do korzystania z własnego logo.
3.    Koło ma prawo do korzystania z logo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i serwera uczelni oraz pomocy ze strony Władz Uczelni.
§5.
Spotkania Koła
Spotkania Koła powinny odbywać się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu.
Art. 2.
CELE I METODY DZIAŁALNOŚCI
§ 1.
Cele Działalności
1.    Zdobywanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu Systemów Informatycznych Zarządzania.
2.    Praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej Systemów Informatycznych Zarządzania.
3.    Popularyzowanie i publikowanie wiedzy dotyczącej Systemów Informatycznych Zarządzania.
4.    Nawiązywanie kontaktów i współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności i zakresie zainteresowań.
5.    Rozwój zainteresowań, kwalifikacji i aktywności Członków Koła.
§ 2.
Metody Działalności
1.    Organizacja i prowadzanie cyklicznych spotkań Członków Koła.
2.    Organizowanie lub uczestniczenie w spotkaniach otwartych, szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz innych formach poszerzania wiedzy.
3.    Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz ekspertami z obszaru zainteresowań Koła.
Art. 3.
CZŁONKOWIE KOŁA
§ 1.
Członkowie Koła
1.    Członkiem koła jest student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego członkostwo zostało zatwierdzone przez Zarząd Koła poprzez wpisanie na listę Członków Koła.
§ 2.
Nabycie Członkostwa
1.    Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.    Kandydat na członka po wyrażeniu woli zostania Członkiem Koła poddany jest trzymiesięcznemu okresowi próbnemu, a po jego upływie i uzyskaniu oceny pozytywnej przez Zarząd Koła staje się Członkiem Koła.
§ 3.
Prawa Członków Koła
Każdy członek Koła ma prawo:
1.    Udziału we wszystkich działaniach i inicjatywach będących przedmiotem pracy Koła.
2.    Głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła.
3.    Głosu podczas spotkań Koła oraz inicjatywy przy uchwalaniu Statutu Koła.
§ 4.
Obowiązki Członków Koła
Do obowiązków członków Koła należy:
1.    Uczestniczenie w cyklicznych spotkaniach Koła.
2.    Aktywny udział w pracach i inicjatywach Koła.
3.    Przestrzeganie przepisów Statutu Koła.
4.    Godne reprezentowanie Koła i dbałość o jego dobre imię.
§ 5.
Utrata Członkostwa
Utrata Członkostwa następuje:
1.    Poprzez złożenie dobrowolnej rezygnacji Członka.
2.    Poprzez jednoczesne podjęcie takiej decyzji przez Zarząd Koła i Opiekunów Koła.
3.    Po upływie 6 miesięcy od chwili pojawiania się Członka Koła po raz  ostatni na spotkaniu Koła chyba, że Zarząd Koła postanowi inaczej.
Art. 4.
ORGANY KOŁA
§ 1.
Organy Koła
Organami Koła są:
1.    Zarząd Koła.
2.    Jeden lub dwóch opiekunów Koła.
3.    Walne Zgromadzenie Członków Koła.
§ 2.
Walne Zgromadzenie Członków Koła
1.    Do Walnego Zgromadzenia Członków Koła należą wszyscy Członkowie Koła.
2.    Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów.
3.    Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu Koła z inicjatywy własnej, Wiceprezes na prośbę Prezesa lub Opiekun(i) Koła.
4.    Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane, co najmniej raz w roku.
§ 3.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Koła
1.    Uchwalanie Statutu oraz jego zmian.
2.    Wybór Członków Zarządu Koła.
3.    Zatwierdzanie planu pracy Koła na okres jednego roku.
4.    Podejmowanie decyzji w sprawach Koła, co do których nie ma zgodności pomiędzy członkami Zarządu Koła.
5.    Kontrola prac Zarządu.
§ 4.
Zarząd Koła
1.    Zarząd Koła składa się z: Prezesa Zarządu Koła, Wiceprezesa Zarządu Koła oraz dwóch Doradców Zarządu Koła, Skarbnika i Sekretarza Koła..
2.    Zarząd jest wybierany raz do roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w głosowaniu spośród Członków Koła.
3.    Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
4.    Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy pełnoprawnych Członków Koła lub na wniosek Członków Zarządu.
5.    W przypadku rezygnacji członka Zarządu Koła z pełnionej funkcji zastępuje go osoba wybrana przez Opiekuna(ów) Koła spośród Członków Koła a nowy członek zarządu wybierany jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.
§ 5.
Kompetencje Zarządu Koła
1.    Organizacja, koordynacja prac i inicjatyw Koła.
2.    Reprezentowanie Koła wobec władz uczelni, współpracowników Koła i innych Instytucji oraz osób.
3.    Współpraca z Opiekunem/opiekunami Koła.
4.    Składanie raz w semestrze sprawozdania z działalności Koła.
5.    Prowadzenie gospodarki finansowej władzom Uczelni.
§ 6.
Opiekun Koła
1.    Opiekunem/opiekunami Koła są pracownicy naukowi Katedry Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.    Opiekunowi przysługują prawa wymienione w Statucie.
Art. 5.
FINANSE
1.    Środki finansowe Koła obejmują Środki oddane do dyspozycji Koła przez uczelnię, dotacje, darowizny i inne środki finansowe uzyskane przez Koło.
2.    Koło jest zobowiązane do rozliczania się z uczelnią z posiadanych środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.
Wejście w życie i zmiany Statutu Koła
1.    Zmiana Statutu Koła następuje na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w formie uchwały podejmowanej większością głosów.
2.    Statut i jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu ich zgodności z przepisami prawa i Statutem uczelni.

 bottom

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania Copyright 2016